Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

1. Niniejszy Regulamin określa:

a) ogólne zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego prowadzonego przez Agnieszkę Katarzynę Ratyńską przy ul. Bartyckiej 24/26 w pawilonach 23A i 24A 00-716 Warszawa, NIP:524 102 49 15, REGON: 015438319. za pośrednictwem Strony Internetowej www.ave-art.pl (dalej: AVE ART)

b) zasady i warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży Produktów.

c) zasady i warunki zawierania oraz rozwiązywania Umowy sprzedaży przez  Agnieszkę Katarzynę Ratyńską przy ul. Bartyckiej 24/26 w pawilonach 23A i 24A 00-716 Warszawa, NIP:524 102 49 15, REGON: 015438319

II. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sklepem;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska

4. Sklep internetowy (Sklep) – oznacza należącą do Sprzedającego interaktywną platformę internetową, umożliwiającą Klientowi dokonywanie zakupu Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie będącego jednocześnie właścicielem Strony Internetowej www.ave-art.pl. Pełna lista Produktów znajduje się na stronie internetowej: www.ave-art.pl

5. Produkty – oznaczają dobro fizyczne (przedmiot), usługę (świadczenie),materiały oraz wszelkie  inne produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa – stosunek prawny łączący Strony na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska, której przedmiotem jest zakup Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

III. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron w tym zasad sprzedaży Produktów przez AVE ART stanowiąc jednocześnie umowę w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.

2. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem woli zawarcia umowy z AVE ART na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez AVE ART na Stronie internetowej w sposób umożliwiający pozyskanie, zapoznanie się, odtwarzanie i utrwalanie.

4. Wszelkie prawa do AVE ART w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do AVE ART a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem AVE ART.

5. AVE ART zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej treści reklamowych towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych powszechnie w sieci Internet.

6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z jego przestrzegania.

7. AVE ART za pośrednictwem Strony Internetowej oferuje Użytkownikom możliwość zakupu Produktów dostępnych na Stronie internetowej.  

8. Zakup Produktu następuje każdorazowo na podstawie Umowy zawartej pomiędzy AVE ART a Klientem na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym Regulaminie oraz według aktualnych cen wskazanych w Sklepie internetowym w momencie składania zamówienia przez Klienta

9. Ceny zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich. AVE ART wystawia Klientowi fakturę VAT w formie elektronicznej, która będzie dostępna w Koncie Użytkownika/przesłana na adres e-mail wskazany przez Klienta w momencie rejestracji.

10.Klient może dokonać płatności za Produkt przy użyciu obciążenia karty płatniczej (ii) przelewem bankowym w formie polecenia zapłaty.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ave-art.pl zakładka sklep, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. Klient zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.

6. AVE ART potwierdza niezwłocznie Klientowi fakt otrzymania zamówienia przesyłając wiadomość e-mail i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy. 

7. Po przekazaniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Klienta warunków dokonywania płatności Klient uiszcza opłatę za dany Produkt, zgodnie z cennikiem wskazanym na Stronie Internetowej w momencie składania zamówienia.

8. Po zawarciu Umowy oraz dokonaniu płatności na zasadach określonych w Regulaminie, AVE ART dokonuje dostawy Produktu w sposób wskazany przez Klienta spośród dostępnych w momencie składania zamówienia nie później niż w terminie (…) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.

9. Każdy przypadek nieskutecznej autoryzacji płatności z wyłączeniem nieskutecznej autoryzacji z powodu braku środków, powoduje konieczność ponownej rejestracji karty płatniczej przez Użytkownika.

10. Produkt  może zostać wydany Klientowi:

a) poprzez wysłanie na adres wskazany przez Użytkownika w treści zamówienia z zastrzeżeniem, że do kwoty zamówienia należy doliczyć opłatę za przesyłkę w wysokości określonej w treści zamówienia na Stronie Internetowej;

11. Nieuiszczenie opłaty za Produkt spowoduje zawieszenie transakcji zakupu, do momentu zaksięgowania płatności.

12. AVE ART zobowiązany jest i odpowiedzialny wobec Użytkownika za dostarczenie Produktu,

13.  AVE ART może zawierać Umowę na warunkach promocyjnych oraz udzielać ulg, co zostanie odpowiednio wskazane w treści zamówienia.

14. Rozszerzenie zakresu dostępności Produktów wskazanych na Stronie Internetowej, nie wymaga zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że rozszerzenie to nie może w żadnym zakresie ograniczać dotychczasowych uprawnień Użytkownika w ramach Umowy.

15. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z AVE ART  Agnieszka Katarzyna Ratyńska, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

16. AVE ART wystawia Klientowi fakturę VAT w formie elektronicznej, która będzie przesłana na adres e-mail wskazany przez Klienta w momencie składania zamówienia.

V. Dostawa

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terenu Krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Firmy kurierskiej; poczta polska, dpd, dhl, fedex, pocztex

– Transportu własnego

koszt dostawy jest zależy od wagi produktu

3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: ul. Malborska 41 02-386 Warszawa

4. Towar można odebrać w dni robocze w godzinach 10 – 18. Tylko po umówieniu.

5. Można również zapłacić za towar w miejscu odbioru gotówką lub karta płatniczą

6. Koszty dostawy wskazany jest w momencie składania zamówienia. W przypadku większych gabarytów Produktów, dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

7.Termin realizacji dostawy wynosi łączny czas realizacji zamówień tj. czas oczekiwania na realizację zamówienia oraz czas dostawy dostępny na karcie każdego produktu i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

8. Termin dostawy może ulec zmianie w zależności od stanu magazynowego oraz dostawy od producenta, o czym każdy z klientów jest informowany przed dokonaniem zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

1. AVE ART może aktualizować Cennik. Nowy Cennik nie dotyczy Produktów opłaconych przed jego wejściem w życie.

2. W przypadku płatności dokonanych przelewem Klient ponosi wszelkie koszty jego dokonania, w tym prowizje i inne opłaty dodatkowe naliczane przez bank lub placówkę, za pośrednictwem której Klient dokonuje przelewu/płatności.

VII. Reklamacje o Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, jeżeli produkt nie jest zgodny z właściwościami podanymi na Stronie Internetowej. 

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) dane tożsamości reklamującego,

b) temat reklamacji oraz Produkt, którego reklamacja dotyczy,

c) okoliczności uzasadniające reklamację,

d) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie lub drogą e-mailową na adres: ave_art@o2.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

4. AVE ART udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. AVE ART może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

a) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,

b) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,

c) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa,

d) zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

6. Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku gdy produkt:

a) nosi ślady użytkowania,

b) został uszkodzony,

7. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, AVE ART wzywa reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania AVE ART poinformuje niezwłocznie reklamującego.

8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku sprowadzenia towaru pod konkretne zamówienie klienta.

9. Proszę o zabezpieczenie towaru żeby nie uległ uszkodzeniu podczas dostarczania. Zwracane w tym trybie produkty zostaną przyjęte tylko i wyłącznie wtedy, gdy będą odesłane w nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam element oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (bez oświadczenia nie możemy przyjąć zwrotu) oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Nasza firma w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca, oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta mailem lub listem. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej sklep niezwłocznie dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Jeżeli towar nie spełnia wymagań wymienionych powyżej Sklep odmawia odbioru przesyłki lub/i towar zostaje odesłany do Klienta na koszt odbiorcy, wraz z dokumentacją wad i uszkodzeń. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

10. AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

11.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska ul.Bartycka 24/26 pawilony 23A i 24A 00-716 Warszawa lub e-mail na adres: ave_art@O2.pl firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

12. Regulamin może ulec zmianie.

13. O wprowadzonych zmianach Ave Art Agnieszka Katarzyna Ratyńska poinformuje Użytkowników e-mailem lub pisemnie. Brak rezygnacji z usług przez Użytkownika w terminie 14 dni oraz brak jakiegokolwiek oświadczenia w zakresie akceptacji zmian w Regulaminie oznacza akceptację tych zmian. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

14. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie internetowej.

15. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

16. Nie wymaga zmiany Regulaminu wprowadzanie przez Ave Art Agnieszka Katarzyna Ratyńska promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu.

VIII Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu gwarantują prawa konsumenta oraz przedsiębiorcy o cechach konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument lub Przedsiębiorca o cechach konsumenta, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę firmy ave art. Agnieszka Katarzyna Ratyńska.

5. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są:

1) Cennik,

2) Polityka prywatności,

IX. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Agnieszka Katarzyna Ratyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  AVE ART AGNIESZKA KATARZYNA RATYŃSKA przy ul. Bartyckiej 24/26 w pawilonach 23A i 24A 00-716 Warszawa, NIP:524 102 49 15, REGON: 015438319. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AVE ART a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AVE ART a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Logo Tpay

Koszyk 0

This will close in 5 seconds