Polityka zwrotów

1. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, jeżeli produkt nie jest zgodny z właściwościami podanymi na Stronie Internetowej. 

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) dane tożsamości reklamującego,

b) temat reklamacji oraz Produkt, którego reklamacja dotyczy,

c) okoliczności uzasadniające reklamację,

d) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie lub drogą e-mailową na adres: ave_art@o2.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

4. AVE ART udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. AVE ART może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

a) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,

b) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,

c) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa,

d) zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

6. Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku gdy produkt:

a) nosi ślady użytkowania,

b) został uszkodzony,

7. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, AVE ART wzywa reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania AVE ART poinformuje niezwłocznie reklamującego.

8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku sprowadzenia towaru pod konkretne zamówienie klienta.

9. Proszę o zabezpieczenie towaru żeby nie uległ uszkodzeniu podczas dostarczania. Zwracane w tym trybie produkty zostaną przyjęte tylko i wyłącznie wtedy, gdy będą odesłane w nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam element oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (bez oświadczenia nie możemy przyjąć zwrotu) oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Nasza firma w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca, oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta mailem lub listem. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej sklep niezwłocznie dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Jeżeli towar nie spełnia wymagań wymienionych powyżej Sklep odmawia odbioru przesyłki lub/i towar zostaje odesłany do Klienta na koszt odbiorcy, wraz z dokumentacją wad i uszkodzeń. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

10. Meble Nowoczesne AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńskajako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

11.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: MEBLE NOWOCZESNE AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska ul.Bartycka 24/26 pawilony 23A i 24A 00-716 Warszawa lub e-mail na adres:ave_art@O2.pl firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

12. Regulamin może ulec zmianie.

13. O wprowadzonych zmianach Ave Art. Agnieszka Katarzyna Ratyńska poinformuje Użytkowników e-mailem lub pisemnie. Brak rezygnacji z usług przez Użytkownika w terminie 14 dni oraz brak jakiegokolwiek oświadczenia w zakresie akceptacji zmian w Regulaminie oznacza akceptację tych zmian. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

14. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie internetowej.

15. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

16. Nie wymaga zmiany Regulaminu wprowadzanie przez Ave Art. Agnieszka Katarzyna Ratyńska  promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu.

Koszyk 0